ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
اختلالات غير عروقي چشم و ضمائم اطراف چشم در ديابت قندي
از تاریخ 1394/07/01 لغایت 1396/07/01
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   |   مطالعه محتوا
آموزش كاربردي نوار قلب در اورژانس (مبتني بر سناريوهاي باليني)
از تاریخ 1395/09/15 لغایت 1398/09/15
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 37 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید