ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بخش مراقبت ویژه
از تاریخ 1397/10/01 لغایت 1400/10/01
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   |   مطالعه محتوا
استفاده ایمن از مواد حاجب در رادیولوژی
از تاریخ 1398/02/20 لغایت 1401/02/20
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   |   مطالعه محتوا
آموزش كاربردي نوار قلب در اورژانس (مبتني بر سناريوهاي باليني)
از تاریخ 1395/09/15 لغایت 1398/09/15
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 41 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید